ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W JUBBA Organizacje Przyszłości

Informujemy, że JUBBA Organizacje Przyszłości stosuje poniższe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO): 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JUBBA Organizacje Przyszłości z siedzibą w Warszawie, przy ulicy W. Bogusławskiego 18 lok.166
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można się kontaktować pod adresem biuro@jubba.pl lub listownie na podany wyżej adres siedziby Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez Administratora w celu zawarcia oraz realizacji zadań umowy bądź zlecenia, z wyjątkiem danych osobowych, które oznaczono podczas ich pozyskiwania jako fakultatywne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości realizacji ww. zadań.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub realizacji zlecenia, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy lub realizacji zlecenia. Termin zakończenia przetwarzania roszczeń może być każdorazowo przedłużany o okres przedawnienia roszczeń, jeśli to będzie niezbędne zgodnie z przesłankami określonymi w p. 3 f). Po tym terminie dane będą przetwarzane w zakresie i na zasadach określonych przez przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości.
 8. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w zgodzie na kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 9. Przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Wszelkie wyrażone przez Panią/Pana zgody można wycofać w dowolnym terminie. Administrator prosi o wycofywanie zgód oraz zgłaszanie woli dostępu lub żądań wymienionych w p. 8 i 9 w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Pani/Pana danych przed terminem zgłoszenia tego żądania.
 11. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.